AGB Pl

Ogólne warunki handlowe firmy Deep Art Effects GmbH

Prezentacja naszych warunków użytkowania

1. Zakres stosowania
1.1 Niniejsze Ogólne warunki handlowe (“OWU”) mają zastosowanie do udzielania przez Deep Art Effects GmbH (“Deep Art Effects”) swojemu klientowi (“Użytkownikowi”) licencji na korzystanie z bezpłatnej wersji i płatnej wersji opisanego tu Oprogramowania Desktop PC (bezpłatna i płatna wersja Oprogramowania zwana dalej “Oprogramowaniem”).

1.2 Deep Art Effects udziela licencji na Oprogramowanie wyłącznie na podstawie niniejszych OWU. Inne warunki, w szczególności ogólne warunki handlowe Użytkownika, nie mają zastosowania. 2.

2. Warunek korzystania z Oprogramowania

2.1 Warunkiem korzystania z Oprogramowania jest pobranie i instalacja Oprogramowania na kwalifikowanym urządzeniu sprzętowym Użytkownika oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na niniejsze OWU.

2.2 Szczegóły dotyczące obsługiwanych systemów operacyjnych oraz interoperacyjności Oprogramowania znajdują się na stronie internetowej Deep Art Effects www.deeparteffects.com (“Strona internetowa”) pod odpowiednim przyciskiem pobierania.

3. Przedmiot świadczenia

3.1 Dzięki oprogramowaniu Użytkownik może zlecić artystyczną edycję zdjęć. Użytkownik ma do dyspozycji różne szablony, które może zastosować do zdjęć, aby nadać im wygląd w stylu określonych ruchów artystycznych (np. impresjonizmu). W tym celu Użytkownik może załadować swoje zdjęcie do oprogramowania i poddać je edycji przez oprogramowanie (zdjęcie/zdjęcia edytowane w dalszej części “zdjęcia”).

3.2 Użytkownik może wybrać pomiędzy darmową a płatną wersją oprogramowania. Płatna wersja oprogramowania oferuje użytkownikowi dodatkowe funkcje przetwarzania zdjęć, które są szczegółowo opisane w opisie usługi podczas procesu zamawiania.

3.3 Dodatkowo użytkownik ma możliwość odpłatnego zlecenia wydruku zdjęcia w wysokiej rozdzielczości.

3.4 Dalsze funkcje oprogramowania opisane są na stronie internetowej. W przypadku sprzeczności pomiędzy opisami usług a OWU, pierwszeństwo mają OWU.

4. Proces zamawiania i zawarcie umowy

4.1 W przypadku wersji darmowej oprogramowania, umowa zostaje zawarta poprzez pobranie oprogramowania i potwierdzenie niniejszych OWU drogą elektroniczną. Użytkownik może w każdej chwili zmienić wersję darmową na wersję płatną oprogramowania poprzez złożenie odrębnego zamówienia w ramach oprogramowania. Opcja ta zostanie wskazana Użytkownikowi z chwilą podjęcia przez niego próby skorzystania z funkcji dostępnej wyłącznie w płatnej wersji oprogramowania.

4.2 Aby móc korzystać z płatnej wersji Oprogramowania, Użytkownik musi najpierw przejść proces rejestracji w Serwisie i utworzyć konto użytkownika. Użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e-mail, identyfikatora użytkownika (który może być również adresem e-mail Użytkownika) oraz hasła. Za pomocą identyfikatora i hasła użytkownik może w każdej chwili zalogować się na swoje konto użytkownika i zarządzać nim. Z konta użytkownika może korzystać wyłącznie sam Użytkownik.

Podczas rejestracji użytkownik wybiera żądany podstawowy okres użytkowania oprogramowania (“Plan”). Klikając na pojawiający się następnie przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i tym samym oświadczając elektronicznie, że zgadza się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, Użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia umowy. Deep Art Effects przyjmuje tę ofertę jednocześnie, chyba że w procesie zamówienia zaznaczono inaczej. Przed złożeniem oferty Użytkownik może w każdej chwili obejrzeć i zmienić dane dotyczące zamówienia. Na przykład Użytkownik może użyć przycisku “Powrót”, aby wybrać inny plan lub sposób płatności lub całkowicie anulować zamówienie. Po wybraniu żądanego planu i określeniu wybranego sposobu płatności Deep Art Effects informuje Użytkownika o takiej możliwości zmiany. Deep Art Effects niezwłocznie prześle Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail automatyczne potwierdzenie zawarcia umowy, wskazujące wybrany plan; ponadto umowa będzie dostępna na koncie Użytkownika.

4.3 Z chwilą zawarcia umowy zgodnie z punktem 4.2 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych na płatną wersję Oprogramowania, Użytkownik otrzyma klucz produktu. Za pomocą klucza produktu Użytkownik może aktywować i korzystać z rozszerzonej wersji oprogramowania.

5. Przyznanie praw

5.1 Deep Art Effects przyznaje Użytkownikowi niewyłączne, ograniczone, niezbywalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z Oprogramowania w zakresie przyznanym w niniejszych OWU. W przypadku płatnej wersji Oprogramowania licencja jest ograniczona do okresu obowiązywania wybranego planu; w przypadku bezpłatnej wersji Oprogramowania licencja jest bezterminowa. Niniejsza licencja dotyczy urządzenia sprzętowego zakwalifikowanego zgodnie ze stroną internetową. Jeśli Użytkownik chce wymienić swoje urządzenie sprzętowe, musi skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Deep Art Effects.

5.2 Oprogramowanie jest zabezpieczone przed kopiowaniem. Obchodzenie zabezpieczeń przed kopiowaniem jest wyraźnie zabronione. Ponadto Użytkownik może zainstalować i korzystać z płatnej wersji oprogramowania wyłącznie za pomocą klucza produktu.

5.3 Użytkownik może dowolnie dysponować zdjęciami w związku z Deep Art Effects.

6. Obowiązki Użytkownika

6.1 Użytkownik upewnia się, że posiada niezbędne prawa do zlecania edycji swoich Zdjęć za pomocą Oprogramowania.

6.2 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Zdjęcia załadowane przez niego do Oprogramowania. Deep Art Effects nie będzie sprawdzać ani załadowanych, ani przetworzonych Zdjęć.

6.3 Użytkownik zabezpieczy Deep Art Effects w przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi z prawnie egzekwowalnym roszczeniem wobec Deep Art Effects z tytułu naruszenia jej praw własności do załadowanych Zdjęć.

7. Aktualizacje

Deep Art Effects będzie udostępniać do pobrania aktualizacje Oprogramowania w zależności od potrzeb, które mogą obejmować zmiany funkcji lub wydajności. Jeśli zmiany te nie są uzasadnione dla Użytkownika płatnego oprogramowania (w szczególności dlatego, że zmieniają płatną funkcję na niekorzyść Użytkownika), Użytkownik jest uprawniony do ekstraordynaryjnego zakończenia planu.

8. Opłata licencyjna i warunki płatności

8.1 Udostępnienie płatnej wersji oprogramowania podlega warunkom, w szczególności w zakresie terminu i opłaty licencyjnej, wybranego każdorazowo planu. Użytkownik może zapoznać się z tymi warunkami podczas całego procesu zamówienia.

8.2 Opłata licencyjna za okres wybrany w planie jest wymagalna natychmiast, a płatność dokonywana jest kartą kredytową Użytkownika.

8.3 W przypadku zwłoki w płatności Deep Art Effects ma prawo – bez uszczerbku dla swoich innych praw – do naliczania odsetek w wysokości ustawowej oraz do zablokowania lub zakończenia korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika.

9. Termin i wypowiedzenie

9.1 Darmowa wersja Oprogramowania może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik musi jedynie odinstalować oprogramowanie. 9.2 W przypadku płatnej wersji oprogramowania obie strony mogą wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.

9.2 W przypadku płatnej wersji oprogramowania użytkownik może wybrać różne plany z różnymi okresami podstawowymi. Wybrany okres podstawowy planu jest automatycznie przedłużany o okres przedłużenia o tej samej długości, chyba że umowa zostanie wypowiedziana przez Użytkownika lub Deep Art Effects z jednodniowym wyprzedzeniem do końca okresu podstawowego lub odpowiedniego okresu przedłużenia (wypowiedzenie zwykłe). Wypowiedzenie musi mieć formę tekstową (np. przez e-mail lub przez stronę konta Deep Art Effects).

9.3 Nadzwyczajne prawo do wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone dla obu stron. Deep Art Effects może w szczególności wypowiedzieć umowę z ważnego powodu, jeżeli Użytkownik nie zapłacił należnej faktury pomimo upomnienia i upływu kolejnego terminu. Wypowiedzenie musi mieć formę tekstową (np. poprzez e-mail), aby było skuteczne.

10. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

10.1 Prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy jest wyłączone w odniesieniu do płatnej wersji Oprogramowania z zastrzeżeniem postanowień określonych w punkcie 10.2 poniżej.

10.2 Klucz produktu służący do aktywacji jest treścią cyfrową, która nie znajduje się na fizycznym nośniku danych. 14-dniowe prawo Użytkownika do odwołania zgodnie z § 355 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) wygasa z chwilą otrzymania przez Użytkownika klucza produktu. Warunkiem tego jest, że Użytkownik przed zamówieniem planu przyjął do wiadomości i wyraźnie zgodził się z tym, że w momencie dostarczenia klucza produktu traci prawo do odstąpienia od umowy. Zostanie to wskazane Użytkownikowi podczas procesu zamawiania.

11 Gwarancja

11.1 Bez uszczerbku dla punktu 12, Deep Art Effects nie udziela żadnej gwarancji, jeśli Oprogramowanie jest licencjonowane bezpłatnie.

11.2 We wszystkich innych aspektach obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne z okresem 12 miesięcy od daty dostarczenia Oprogramowania.

12. Odpowiedzialność

12.1 O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi. Poniższe postanowienia dotyczą wszystkich roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów, niezależnie od podstawy prawnej.

12.2 Deep Art Effects odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody wyrządzone przez Deep Art Effects umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania, za szkody na życiu, ciele lub zdrowiu oraz za szkody na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt (które nie dopuszczają umownego ograniczenia odpowiedzialności).

12.3 W zakresie, w jakim Deep Art Effects udziela bezpłatnej licencji na Oprogramowanie, jej odpowiedzialność jest w inny sposób wyłączona.

12.4 W przeciwnym razie obowiązuje następująca zasada: W zakresie, w jakim Deep Art Effects wyrządzi szkodę poprzez zwykłe zaniedbanie obowiązków kardynalnych, Deep Art Effects ponosi odpowiedzialność za przewidywalną szkodę typową dla umowy. Obowiązki kardynalne to obowiązki, których spełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu strona umowy mogła regularnie polegać. W przypadku zwykłego nieumyślnego naruszenia obowiązków innych niż kardynalne, odpowiedzialność Deep Art Effects jest wyłączona, bez uszczerbku dla klauzuli 12.2.

13. Ochrona danych

Informacje o tym, jak Deep Art Effects przetwarza dane osobowe Użytkownika, są dostępne dla Użytkownika pod poniższym linkiem w Polityce Prywatności Deep Art Effects.

Polityka Prywatności

14. Różne

14.1 Zmiany umowy, w tym umów dodatkowych, dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej. Ustne umowy dodatkowe są nieważne.

14.2 Użytkownik nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek wierzytelności z wierzytelnościami Deep Art Effects ani do dochodzenia praw zatrzymania, chyba że takie wierzytelności są bezsporne lub zostały prawomocnie zasądzone.

14.3 O ile nie uzgodniono tego wyraźnie w formie pisemnej, Użytkownik nie może cedować wierzytelności wynikających z umowy.

14.4 Umowa podlega prawu niemieckiemu. Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest siedziba firmy Deep Art Effects w Niemczech.

14.5 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie jak najbardziej zbliżone do ekonomicznego sensu i celu pierwotnego brzmienia.

 

1. Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (“OWU”) mają zastosowanie do wszystkich usług opisanych lub przywołanych w niniejszym dokumencie (w tym do świadczenia aplikacji “Usługi” opisanej w niniejszym dokumencie), które Deep Art Effects GmbH (“Deep Art Effects”) świadczy swoim klientom (“Użytkownik”).

1.2 Deep Art Effects świadczy wszystkie Usługi wyłącznie na podstawie niniejszych OWU. Inne warunki, w szczególności ogólne warunki handlowe Użytkownika, nie mają zastosowania. 2.

2. Warunek konieczny do korzystania z Usługi

2.1 Warunkiem korzystania z Usług jest pobranie i instalacja aplikacji Deep Art Effects (“Aplikacja”) w dostępnym dla Użytkownika App Store.

2.2 Korzystanie z App Store może wymagać zaakceptowania i przestrzegania dodatkowych ogólnych warunków operatora App Store (“OWU App Store”). OWU App Store mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy operatorem App Store a Użytkownikiem i nie wpływają na ważność niniejszych OWU pomiędzy Deep Art Effects a Użytkownikiem.

3. Zawarcie umowy

3.1 Umowa zostaje zawarta poprzez pobranie i zainstalowanie Aplikacji oraz elektroniczne potwierdzenie niniejszych OWU.

3.2 Usługi, które mają być świadczone przez Deep Art Effects, są określone wyłącznie przez opisy usług należących do Aplikacji (dostępne w App Store) oraz przez niniejsze OWU. W przypadku sprzeczności i niejasności pomiędzy Opisem Usługi a niniejszymi OWU, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych OWU.

4. Przedmiot usługi

4.1 Deep Art Effects oferuje Użytkownikowi możliwość poddania zdjęć artystycznej edycji na zasadzie oprogramowania. Użytkownik ma do dyspozycji różne szablony, które może zastosować do wgranych zdjęć, aby nadać im wygląd w stylu określonych ruchów artystycznych (np. impresjonizmu). W tym celu Użytkownik może przesłać swoje zdjęcie do serwisu za pośrednictwem aplikacji i wkrótce potem otrzymuje z powrotem (załadowane do aplikacji) edytowane zdjęcie (edytowane zdjęcia w dalszej części “zdjęcia”). Ponadto Użytkownik ma możliwość zakupu kopii Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości za opłatą lub zlecenia wydruku Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości przez Deep Art Effects za opłatą.

5. Przyznanie praw

5.1 Deep Art Effects udziela Użytkownikowi niewyłącznego, ograniczonego w czasie, niezbywalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, rozwiązywalnego i odwoływalnego prawa do pobrania i zainstalowania Aplikacji w Kodzie Obiektowym na smartfonie lub tablecie oraz do korzystania z Aplikacji (i dostępnych Aktualizacji) i Usługi wyłącznie na potrzeby Użytkownika.

5.2 Użytkownik może swobodnie dysponować Zdjęciami – w odniesieniu do Deep Art Effects.

6. obowiązki użytkownika

6.1 Użytkownik zapewnia, że posiada niezbędne prawa do zlecania edycji Zdjęć za pośrednictwem Usługi.

6.2 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Zdjęcia, które zamieszcza w Serwisie oraz za Zdjęcia, które edytuje. Deep Art Effects nie sprawdza Zdjęć.

6.3 Użytkownik zabezpieczy Deep Art Effects w przypadku, gdy osoby trzecie podejmą działania przeciwko Deep Art Effects z uzasadnionym roszczeniem, że edycja Zdjęć lub edytowane Zdjęcia naruszają ich prawa do Zdjęć.

7. Zmiany Warunków Ogólnych

7.1 Deep Art Effects może zmienić niniejsze OWU w następujący sposób, jeśli proponowana zmiana jest uzasadniona i nie jest istotnie niekorzystna dla Użytkownika: Deep Art Effects powiadomi Użytkownika co najmniej sześć (6) tygodni przed wejściem w życie zmiany. Informacja ta zostanie przekazana w Aplikacji lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zmiana zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu drogą mailową w ciągu czterech (4) tygodni od powiadomienia. Deep Art Effects zwróci uwagę Użytkownika na tę konsekwencję ponownie przy ogłaszaniu zmiany. W przypadku sprzeciwu Użytkownika, Deep Art Effects ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

7.2 Jeśli zmiana nie jest dozwolona zgodnie z punktem 7.1, wymaga ona uzgodnienia między stronami w formie tekstowej.

8. Wynagrodzenie i warunki płatności

8.1 Zakup cyfrowej kopii zdjęcia w wysokiej rozdzielczości lub wydruk cyfrowej kopii zdjęcia w wysokiej rozdzielczości podlega opłacie; w pozostałych przypadkach pobranie, instalacja i korzystanie z Aplikacji oraz korzystanie z Usługi jest bezpłatne: ceny płatnej części Usługi oraz opcje płatności są aktualnie wyświetlane w Aplikacji.

8.2 Rozliczenie i zapłata za płatne usługi odbywa się za pośrednictwem rachunku za telefon komórkowy lub za pośrednictwem odpowiedniego sklepu z aplikacjami.

8.3 W przypadku zwłoki w płatności Deep Art Effects ma prawo – bez uszczerbku dla swoich innych praw – żądać odsetek w wysokości ustawowej oraz zablokować lub zakazać Użytkownikowi korzystania z Aplikacji i Usługi.

8.4 Ponieważ odpłatne usługi polegają na zamówieniu towarów stworzonych indywidualnie dla Użytkownika (w tym przypadku: zdjęć przetworzonych artystycznie zgodnie ze specyfikacją Użytkownika), Użytkownik nie ma prawa do odwołania.

9. Gwarancja

9.1 W zakresie, w jakim Usługa (w tym udostępnienie Aplikacji) jest świadczona nieodpłatnie, Deep Art Effects nie przyjmuje żadnej gwarancji.

9.2 We wszystkich innych aspektach obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne z okresem 12 miesięcy od wysyłki Zdjęć.

10. Odpowiedzialność

10.1 O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi. Poniższe postanowienia dotyczą wszystkich roszczeń odszkodowawczych i zwrotu kosztów, niezależnie od podstawy prawnej.

10.2 Deep Art Effects odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody wyrządzone przez Deep Art Effects umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania, za szkody na życiu, ciele lub zdrowiu oraz za szkody na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt (które nie dopuszczają umownego ograniczenia odpowiedzialności).

10.3 W zakresie, w jakim Deep Art Effects świadczy Usługi bezpłatnie, odpowiedzialność Deep Art jest w inny sposób wyłączona.

10.4 W pozostałych przypadkach obowiązuje następująca zasada: O ile Deep Art Effects wyrządzi szkodę poprzez zwykłe zaniedbanie obowiązków kardynalnych, Deep Art Effects odpowiada za przewidywalną szkodę typową dla umowy. Obowiązki kardynalne to obowiązki, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu strona umowy mogła regularnie polegać. W przypadku zwykłego nieumyślnego naruszenia obowiązków innych niż kardynalne, odpowiedzialność Deep Art Effects jest wyłączona, bez uszczerbku dla klauzuli 10.2.

11. Ochrona danych

Informacje o tym, jak Deep Art Effects przetwarza dane osobowe Użytkownika w trakcie świadczenia Usług, są dostępne dla Użytkownika pod następującym linkiem w Polityce Prywatności Deep Art Effects.

Polityka Prywatności

12. Wypowiedzenie

12.1 Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie poprzez odinstalowanie Aplikacji.

12.2 Nadzwyczajne prawo do rozwiązania Umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone dla obu stron. Deep Art Effects może w szczególności wypowiedzieć umowę z ważnego powodu, jeżeli Użytkownik nie zapłacił należnej faktury pomimo upomnienia i upływu kolejnego terminu wypowiedzenia. 12. 3.

12.3 Aby wypowiedzenie było skuteczne, musi mieć formę pisemną lub może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub, w przypadku wypowiedzenia przez Deep Art Effects, za pośrednictwem powiadomienia w Aplikacji.

13. Różne

13.1 Zmiany umowy, w tym umowy dodatkowe, muszą być dokonane w formie pisemnej, aby były skuteczne, bez uszczerbku dla punktu 7. Ustne umowy dodatkowe są nieskuteczne.

13.2 Użytkownik nie jest uprawniony do potrącania wierzytelności z wierzytelnościami Deep Art Effects ani do dochodzenia praw zatrzymania, chyba że takie wierzytelności są bezsporne lub zostały prawomocnie zasądzone.

13.3 O ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie, Użytkownik nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy.

13.4 Umowa podlega prawu niemieckiemu. Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest siedziba firmy Deep Art Effects w Niemczech.

13.5 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie jak najbardziej zbliżone do ekonomicznego sensu i celu pierwotnego brzmienia.

 

1. Przedmiot umowy

1.1 Deep Art Effects GmbH (“Deep Art Effects”) świadczy usługi w chmurze (“Usługa(-y) DAE”) klientom końcowym (“Użytkownik(-ci)”).

1.2 Deep Art Effects oferuje swoim partnerom biznesowym (“Partner(y) biznesowy(i)”) możliwość integracji Technologii Deep Art Effects z własnym oprogramowaniem lub usługami na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych (“OWU”) oraz udostępniania jej swoim klientom końcowym.

2. Zakres stosowania

2.1 Niniejsze OWU mają zastosowanie do usług (“Usługa(y)”) opisanych w niniejszym dokumencie, które Deep Art Effects dostarcza swoim Partnerom biznesowym w celu integracji z ich oprogramowaniem.

2.2 Niniejsze OWU mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców. Na potrzeby niniejszych OWU Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej, działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

2.3 Deep Art Effects świadczy wszystkie Usługi wyłącznie na podstawie niniejszych OWU. Inne warunki, w szczególności ogólne warunki Partnera Handlowego, nie mają zastosowania.

3. Przedmiot usług

3.1 Deep Art Effects dostarczy Partnerowi Biznesowemu informacje umożliwiające połączenie Usług DAE z jego oprogramowaniem lub usługami (“Usługa(y) interfejsu”). Samo Łączenie nie jest częścią Usługi Interfejsu, lecz ma być skonfigurowane przez Partnera Biznesowego. Dodatkowo, Partner Biznesowy otrzyma wsparcie techniczne zgodnie z odpowiednimi Opisami Usług.

3.2 Dalsze opisy usług dotyczące Usług Interfejsu są opisane na stronie internetowej Deep Art Effects. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między Opisami usług a OWU, pierwszeństwo mają OWU.

3.3 Deep Art Effects udziela swoim Partnerom Biznesowym dostępu do Usług Interfejsu w ramach 14-dniowego bezpłatnego planu próbnego.

4. Proces zamawiania i zawarcie umowy

4.1 Partner Biznesowy musi najpierw zakończyć proces rejestracji na stronie internetowej Deep Art Effects i założyć konto użytkownika. Partner biznesowy zostanie poproszony o podanie swojego adresu e-mail oraz o ustalenie identyfikatora użytkownika (który może być również adresem e-mail Partnera biznesowego) i hasła. Dzięki identyfikatorowi i hasłu Partner Biznesowy może w każdej chwili zalogować się na swoje konto użytkownika i zarządzać nim. Z konta użytkownika może korzystać tylko sam partner biznesowy.

Podczas rejestracji partner handlowy wybiera poprzez dostęp do serwisu interfejsu żądany termin podstawowy (“Plan”). Klikając na wyświetlony następnie przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i tym samym deklarując elektronicznie swoją zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, partner biznesowy składa swoją wiążącą ofertę zawarcia umowy. Deep Art Effects przyjmuje tę ofertę jednocześnie, chyba że w procesie zamówienia wskazano inaczej. Przed złożeniem swojej oferty Partner biznesowy może w każdej chwili przeglądać i zmieniać dane zamówienia. Za pomocą “Przycisku Wstecz” Partner Biznesowy może np. wybrać inny plan lub inny sposób płatności lub całkowicie anulować zamówienie. Deep Art Effects informuje partnera biznesowego o tej możliwości zmiany po wybraniu żądanego planu i podaniu wybranego sposobu płatności partnera biznesowego. Deep Art Effects niezwłocznie prześle Partnerowi Biznesowemu automatyczne potwierdzenie zawarcia umowy, ze wskazaniem wybranego planu, na podany przez Partnera Biznesowego adres e-mail; ponadto umowa jest dostępna na koncie użytkownika.

4.2 W kontekście 14-dniowego bezpłatnego planu próbnego umowa jest zawierana w sposób opisany w punkcie 4.1, z zastrzeżeniem, że Partner Biznesowy musi kliknąć odpowiedni przycisk “Plan próbny”.

4.3 Deep Art Effects oferuje również swoim Partnerom Biznesowym możliwość zamówienia planu indywidualnie dopasowanego do Partnera Biznesowego. Jeśli Partner Biznesowy chce skorzystać z tej opcji, umowa zostaje zawarta w drodze indywidualnego zamówienia przez Partnera Biznesowego na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i związanego z nim potwierdzenia zamówienia przez Deep Art Effects. Zamówienie i potwierdzenie zamówienia mogą być również skutecznie zadeklarowane za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako zeskanowany i podpisany dokument w formacie PDF) (wraz z prawnie zdefiniowaną formą pisemną, “Schriftform”).

4.4 Z chwilą zawarcia umowy zgodnie z punktem 4.1, punktem 4.2 lub punktem 4.3 niniejszych OWU, klucz API, klucz dostępu i klucz tajny zostaną aktywowane do użytku.

5. Przyznanie praw

5.1 Deep Art Effects udziela Partnerowi Biznesowemu niewyłącznego, niezbywalnego, niepodlegającego sublicencji prawa, ograniczonego czasowo do okresu obowiązywania wybranego planu, do zintegrowania Usługi DAE ze swoimi usługami (np. poprzez integrację ze sklepem internetowym) i świadczenia ich (jako własnych usług) swoim klientom końcowym.

5.2 Licencja zgodnie z pkt 5.1 udzielana jest z zastrzeżeniem, że Partner Biznesowy oferuje zintegrowane Usługi DAE na podstawie ogólnych warunków, które pod względem treści i zakresu ochrony nie odbiegają od odpowiednich ogólnych warunków (B2C) Deep Art Effects. Te “Ogólne warunki handlowe (B2C) Deep Art Effects” są dostępne online pod adresem www.deeparteffects.com.

5.3 W zakresie, w jakim Deep Art Effects dostarcza Partnerowi Biznesowemu oprogramowanie (“Oprogramowanie”), zastosowanie mają następujące postanowienia:

5.3.1 Deep Art Effects udziela Partnerowi Biznesowemu niewyłącznego, niezbywalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, podlegającego wypowiedzeniu i odwołaniu prawa do włączenia Oprogramowania (i dostępnych aktualizacji) do swojej usługi druku (np. poprzez zintegrowanie go ze sklepem internetowym) oraz do wykorzystania go w celu świadczenia Usług DAE (jako własnych usług) swoim klientom końcowym.

5.3.2 Udzielenie praw odnosi się wyłącznie do kodu obiektowego. Partnerowi Biznesowemu nie przysługuje żadne roszczenie do przekazania i wykorzystania kodu źródłowego. Deep Art Effects nie jest zobowiązany do zdeponowania kodu źródłowego.

5.3.3 Jeżeli Deep Art Effects dostarcza Partnerowi Biznesowemu łatki, aktualizacje i/lub uaktualnienia, mają do nich zastosowanie te same warunki użytkowania.

6. Branding

Partner biznesowy będzie świadczył Usługi DAE swoim klientom końcowym pod własną marką/etykietą. Partner biznesowy nie jest uprawniony do korzystania z “Deep Art Effects” ani innych znaków towarowych należących do Deep Art Effects.

7. Zmiana OWU

7.1 Deep Art Effects może zmienić niniejsze OWU w następujący sposób, jeżeli planowana zmiana jest uzasadniona dla Partnera Biznesowego i nie jest istotnie niekorzystna: Deep Art Effects poinformuje Partnera Biznesowego co najmniej sześć (6) tygodni przed wejściem w życie zmiany. Informacja ta powinna być przekazana w formie pisemnej, przy czym wystarczająca jest informacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli partner biznesowy nie zgłosi sprzeciwu drogą elektroniczną w ciągu czterech (4) tygodni od powiadomienia. Deep Art Effects zwróci uwagę Partnera Biznesowego na tę konsekwencję ponownie przy ogłaszaniu zmiany. W przypadku sprzeciwu Partnera Biznesowego, Deep Art Effects ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

7.2 Jeśli zmiana nie jest dozwolona zgodnie z punktem 7.1, musi być uzgodniona między stronami na piśmie.

8. Opłata licencyjna i warunki płatności

8.1 Dostęp do usług interfejsu jest zapewniony na warunkach – w szczególności w odniesieniu do okresu i opłaty licencyjnej – planu wybranego w każdym przypadku. Partner biznesowy może zapoznać się z tymi warunkami podczas całego procesu zamówienia. 8.2.

8.2 Jeżeli Partner Biznesowy zamówił plan indywidualnie dopasowany do Partnera Biznesowego, wynagrodzenie oparte jest na postanowieniach określonych w niniejszej umowie.

8.3 Opłata licencyjna za wybrany w planie okres jest wymagalna natychmiast, a płatność dokonywana jest kartą kredytową Użytkownika.

8.4 W przypadku zwłoki w płatności Deep Art Effects ma prawo – bez uszczerbku dla swoich innych praw – do naliczania odsetek w wysokości ustawowej oraz do zablokowania lub odebrania Partnerowi Biznesowemu dostępu do Usług Interfejsu.

8.5 14-dniowy plan testowy jest dostarczany bezpłatnie.

9. Termin i rozwiązanie umowy

9.1 Partner Biznesowy może wybrać różne plany z różnymi podstawowymi terminami. Wybrany okres podstawowy planu jest automatycznie przedłużany o okres przedłużenia o tej samej długości, chyba że umowa zostanie wypowiedziana albo przez Partnera Biznesowego, albo przez Deep Art Effects z sześciotygodniowym okresem wypowiedzenia na koniec okresu podstawowego lub odpowiedniego okresu przedłużenia (wypowiedzenie zwykłe). Wypowiedzenie musi mieć formę tekstową (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w Aplikacji Oprogramowania za pomocą odpowiedniego przycisku “Wypowiedzenie”).

9.2 Jeżeli Partner Biznesowy zamówił plan indywidualnie dopasowany do Partnera Biznesowego, okres obowiązywania i wypowiedzenia regulują postanowienia zawarte w niniejszej umowie.

9.3 Nadzwyczajne prawo do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone dla obu stron. Deep Art Effects może w szczególności wypowiedzieć umowę w trybie nadzwyczajnym, jeżeli Partner Biznesowy nie zapłacił należnej faktury pomimo upomnienia i upływu kolejnego terminu. Wypowiedzenie umowy musi mieć formę tekstową (np. poprzez e-mail), aby było skuteczne.

9.4 Bezpłatny plan próbny wygasa automatycznie po 14 dniach od udzielenia dostępu do Usług Interfejsowych.

10. Gwarancja

10.1 Deep Art Effects gwarantuje, że świadczone usługi odpowiadają opisom usług.

10.2 W zakresie, w jakim Partner Biznesowy jest zdania, że Deep Art Effects nie wykonał Usług zgodnie z Umową, niezwłocznie powiadomi o tym Deep Art Effects na piśmie w formie zrozumiałej dla Deep Art Effects i podając odpowiednie informacje.

10.3 Bez uszczerbku dla postanowień punktu 11, Deep Art Effects nie przyjmuje żadnej gwarancji w zakresie, w jakim Usługi Interfejsu są świadczone bezpłatnie.

10.4 We wszystkich innych aspektach obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.

11. Odpowiedzialność

11.1 O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszystkich roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów, niezależnie od podstawy prawnej.

11.2 Deep Art Effects ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody wyrządzone przez Deep Art Effects umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania, za szkody na życiu, ciele lub zdrowiu oraz za szkody na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt (które nie dopuszczają umownego ograniczenia odpowiedzialności).

11.3 W zakresie, w jakim Deep Art Effects udziela dostępu do Usług Interfejsowych bezpłatnie, jej odpowiedzialność jest w inny sposób wyłączona.

11.4 W przeciwnym razie stosuje się następujące postanowienia: w zakresie, w jakim Deep Art Effects wyrządza szkodę poprzez zwykłe zaniedbanie naruszenia obowiązków kardynalnych, Deep Art Effects ponosi odpowiedzialność za przewidywalną szkodę typową dla umowy. Obowiązki kardynalne to obowiązki, których spełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu strona umowy mogła regularnie polegać. W przypadku zwykłego zaniedbania obowiązków innych niż kardynalne, odpowiedzialność Deep Art Effects jest wyłączona, bez uszczerbku dla punktu 11.2.

11.5 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności i gwarancji ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku od ustawowego rozpoczęcia okresu przedawnienia. Nie dotyczy to przypadków z punktu 11.2, dla których obowiązuje ustawowy termin przedawnienia.

12. Odszkodowanie

Partner Biznesowy zabezpieczy Deep Art Effects na pierwsze żądanie przed wszelkimi prawnie stwierdzonymi roszczeniami, które klienci końcowi Partnera Biznesowego lub inne osoby trzecie wnoszą przeciwko Deep Art Effects z powodu niewłaściwego świadczenia Usługi DAE lub naruszenia praw osób trzecich. To samo dotyczy sytuacji, gdy Partner Biznesowy nie zintegrował i nie dostarczył Usługi DAE zgodnie z umową, a jest to podstawą roszczeń klienta końcowego lub innej osoby trzeciej.

13. Poufność

13.1 Strony będą traktować wszystkie tajemnice handlowe i biznesowe drugiej strony jako ściśle poufne; to samo dotyczy wszystkich innych informacji, dokumentów i danych, które są oznaczone jako poufne lub których poufność wynika z okoliczności (“Informacje Poufne”). Nie dotyczy to takich informacji, które (a) były już zgodnie z prawem znane stronie otrzymującej bez obowiązku zachowania poufności; lub (b) zostały zgodnie z prawem opracowane przez stronę otrzymującą niezależnie od strony ujawniającej.

13.2 Strony zapewnią, że zobowiązania do zachowania poufności i tajemnicy będą przestrzegane również przez ich pracowników i zlecone osoby trzecie.

13.3 Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas trwania umowy i trwa przez okres pięciu (5) lat po zakończeniu umowy.

14. Ochrona danych

14.1 Strony będą przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i zobowiążą swoich pracowników zatrudnionych w związku z umową i jej realizacją do zachowania tajemnicy danych, chyba że są już do tego ogólnie zobowiązani.

14.2 O ile będzie to konieczne w poszczególnych przypadkach, strony dokonają dalszych uzgodnień na podstawie przepisów o ochronie danych.

14.3 Partner biznesowy zapewnia w szczególności, że gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych swoich klientów końcowych w ramach usługi druku odbywa się zgodnie z prawem (np. w razie potrzeby poprzez uzyskanie prawnie skutecznej zgody klienta końcowego).

14.4 Informacje o tym, w jaki sposób Deep Art Effects przetwarza dane osobowe w związku ze świadczonymi usługami, dostępne są dla Partnera Biznesowego pod poniższym linkiem w Polityce Prywatności Deep Art Effects.

Polityka Prywatności

15. Różne

15.1 Zmiany Umowy, w tym umów zabezpieczających, dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej, bez uszczerbku dla punktu 7. Ustne umowy zabezpieczające są nieważne.

15.2 Partner biznesowy nie jest uprawniony do potrącania roszczeń z roszczeniami Deep Art Effects ani do dochodzenia praw zatrzymania, chyba że roszczenia są bezsporne lub zostały prawomocnie rozstrzygnięte przez sąd.

15.3 O ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie, Partner Biznesowy nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy.

15.4 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWU (lub umowy) jest lub stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie jak najbardziej zbliżone do ekonomicznego sensu i celu pierwotnego brzmienia.

15.5 Umowa podlega prawu niemieckiemu. Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest siedziba firmy Deep Art Effects w Niemczech.

Deep Art Effects Wersja Darmowa

Przekonaj się dzięki naszej darmowej wersji!

Deep Art Effects Free Version

Überzeuge dich selbst mit unserer kostenlosen Version!