AGB

Algemene voorwaarden van Deep Art Effects GmbH

Presentatie van onze gebruiksvoorwaarden

1 Toepassingsgebied


1.1 Deze Algemene Voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op het verlenen van een licentie door Deep Art Effects GmbH (“Deep Art Effects”) aan haar klant (“Gebruiker”) voor het gebruik van de gratis versie en de betaalde versie van de hierin beschreven Desktop PC Software (de gratis en betaalde versies van de Software hierna te noemen de “Software”).

1.2 Deep Art Effects geeft de Software uitsluitend in licentie op basis van deze AV. 2. Andere voorwaarden, in het bijzonder de algemene voorwaarden van Gebruiker, zijn niet van toepassing.

2 Voorwaarden voor het gebruik van de software

2.1 Het gebruik van de Software is afhankelijk van het downloaden en installeren van de Software op een gekwalificeerd hardware apparaat van de Gebruiker en de instemming van de Gebruiker met deze AV.

2.2 Details over de ondersteunde besturingssystemen en de interoperabiliteit van de Software zijn te vinden op de website van Deep Art Effects www.deeparteffects.com (“Website”) bij de betreffende downloadknop.

3. onderwerp van de voorstelling

3.1 Met de software kan de gebruiker foto’s softwarematig artistiek laten bewerken. De gebruiker beschikt over verschillende sjablonen die kunnen worden toegepast op foto’s om ze te laten verschijnen in de stijl van bepaalde kunststromingen (bijv. impressionisme). Daartoe kan de gebruiker zijn of haar foto in de software laden en door de software laten bewerken (de bewerkte foto(‘s) in de volgende “foto(‘s)”).

3.2 De Gebruiker kan kiezen tussen een gratis en een betaalde versie van de Software. De betaalde versie van de software biedt de gebruiker extra beeldverwerkingsfuncties, die in detail worden beschreven in de dienstbeschrijving tijdens het bestelproces.

3.3 Daarnaast heeft de gebruiker de mogelijkheid om de foto tegen betaling in hoge resolutie af te laten drukken.

3.4 Verdere functies van de software worden beschreven op de website. In geval van tegenstrijdigheden tussen de dienstbeschrijvingen en de AV hebben de AV voorrang.

4 Bestelprocedure en afsluiting van het contract

 

4.1 In het geval van de gratis versie van de software wordt het contract gesloten door de software te downloaden en deze AV elektronisch te bevestigen. De gebruiker kan te allen tijde overstappen van de gratis versie naar de betaalde versie van de software door een aparte bestelling te plaatsen binnen de software. De gebruiker wordt op deze mogelijkheid gewezen zodra hij/zij een functie probeert te gebruiken die uitsluitend in de betaalde versie van de software beschikbaar is.

4.2 Om de betaalde versie van de software te gebruiken, moet de gebruiker eerst het registratieproces op de website voltooien en een gebruikersaccount aanmaken. De gebruiker wordt gevraagd zijn/haar e-mailadres en een gebruikers-ID (dat ook het e-mailadres van de gebruiker kan zijn) en wachtwoord op te geven. Met de gebruikers-ID en het wachtwoord kan de gebruiker op elk moment inloggen en zijn of haar gebruikersaccount beheren. Alleen de gebruiker zelf mag de gebruikersaccount gebruiken.

Bij de registratie kiest de gebruiker de gewenste basisgebruiksduur van de software (“plan”). Door op de vervolgens verschijnende knop “Bestelling met betalingsverplichting” te klikken en zich daarmee elektronisch akkoord te verklaren met deze Algemene Voorwaarden, geeft de Gebruiker zijn bindend aanbod tot het sluiten van het contract. Deep Art Effects aanvaardt dit aanbod gelijktijdig, tenzij anders aangegeven in het bestelproces. Alvorens zijn offerte in te dienen, kan de Gebruiker op elk moment de bestelgegevens bekijken en wijzigen. Door op de knop “Terug” te klikken, kan de Gebruiker bijvoorbeeld een ander plan of een andere betalingswijze kiezen of de bestelling volledig annuleren. Na selectie van het gewenste plan en vermelding van de gekozen betalingswijze, informeert Deep Art Effects de Gebruiker over deze wijzigingsmogelijkheid. Deep Art Effects stuurt de gebruiker onmiddellijk een automatische bevestiging van het contract, met vermelding van het gekozen plan, naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres; bovendien is het contract beschikbaar in de account van de gebruiker.

4.3 Zodra overeenkomstig artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden een overeenkomst is gesloten voor de betaalde versie van de software, ontvangt de gebruiker een productsleutel. Met de productsleutel kan de gebruiker de uitgebreide versie van de software activeren en gebruiken.

5. Toekenning van rechten

5.1 Deep Art Effects verleent Gebruiker een niet-exclusief, beperkt, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Software te gebruiken voor zover dat in deze AV is toegestaan. In het geval van de betaalde versie van de Software is de licentie beperkt tot de duur van het geselecteerde plan; in het geval van de gratis versie van de Software is de licentie eeuwigdurend. Deze licentie geldt voor een volgens de website gekwalificeerd hardwareapparaat. Als de gebruiker zijn hardwareapparaat wil vervangen, moet hij contact opnemen met de klantenservice van Deep Art Effects.

 

5.2 De software is voorzien van kopieerbeveiliging. Het omzeilen van de kopieerbeveiliging is uitdrukkelijk verboden. Voorts mag de gebruiker de betaalde versie van de software alleen installeren en gebruiken door middel van de productsleutel.

5.3 De Gebruiker kan vrij beschikken over de foto’s met betrekking tot Deep Art Effects.

6 Verplichtingen van de gebruiker

6.1 Gebruiker zal ervoor zorgen dat hij/zij over de nodige rechten beschikt om zijn/haar Foto’s via de Software te laten bewerken.

6.2 Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de door hem in de Software geladen Foto’s. Deep Art Effects controleert noch de geüploade noch de verwerkte foto’s.

6.3 Gebruiker vrijwaart Deep Art Effects voor het geval derden juridisch afdwingbare vorderingen tegen Deep Art Effects instellen wegens inbreuk op hun eigendomsrechten op geüploade Foto’s.
7. updates

Deep Art Effects stelt naar behoefte updates van de Software beschikbaar om te downloaden, die wijzigingen in functies of prestaties kunnen inhouden. Indien deze wijzigingen niet redelijk zijn voor de gebruiker van de betaalde software (met name omdat zij een belastbare functie in het nadeel van de gebruiker wijzigen), heeft de gebruiker het recht het plan extra te beëindigen.

8 Licentievergoeding en betalingsvoorwaarden

8.1 De terbeschikkingstelling van de betaalde versie van de software is onderworpen aan de voorwaarden, met name wat betreft de duur en de licentievergoeding, van het telkens gekozen plan. De gebruiker kan deze voorwaarden bekijken tijdens het gehele bestelproces.

 

8.2 De licentievergoeding voor de in het plan gekozen termijn is onmiddellijk verschuldigd en de betaling geschiedt per creditcard van de gebruiker.

8.3 In geval van betalingsverzuim is Deep Art Effects gerechtigd – onverminderd haar overige rechten – de wettelijke rente in rekening te brengen en het gebruik van de Programmatuur door Gebruiker te blokkeren of te beëindigen.

9 Termijn en beëindiging

9.1 De gratis versie van de Software kan te allen tijde door beide partijen worden beëindigd. Daartoe moet de gebruiker alleen de software verwijderen. 9.2 Voor de betaalde versie van de software kunnen beide partijen het contract te allen tijde opzeggen.

9.2 Voor de betaalde versie van de software kan de gebruiker kiezen uit verschillende plannen met verschillende basisvoorwaarden. De gekozen basisperiode van het plan wordt automatisch verlengd met een verlengingsperiode van dezelfde duur, tenzij het contract wordt beëindigd door ofwel de gebruiker ofwel Deep Art Effects met een opzegtermijn van één dag tegen het einde van de basisperiode of de respectieve verlengingsperiode (gewone beëindiging). De opzegging moet in tekstvorm gebeuren (bv. per e-mail of via de accountpagina van Deep Art Effects).

9.3 Het buitengewone recht van beëindiging om gegronde redenen blijft voor beide partijen onverlet. Deep Art Effects kan de overeenkomst met name om reden beëindigen indien Gebruiker een verschuldigde factuur ondanks aanmaning en het verstrijken van een nadere termijn niet heeft betaald. De opzegging moet in tekstvorm gebeuren (bijvoorbeeld per e-mail) om effectief te zijn.

10 Uitsluiting van het herroepingsrecht

10.1 Het herroepingsrecht van de gebruiker is uitgesloten met betrekking tot de betaalde versie van de software onder voorbehoud van de bepaling beschreven in punt 10.2 hieronder.

10.2 De productsleutel voor activering is digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager staat. Het herroepingsrecht van 14 dagen van de gebruiker overeenkomstig § 355 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) vervalt zodra de gebruiker de productsleutel ontvangt. Voorwaarde hiervoor is dat de gebruiker er vóór de bestelling van het plan kennis van heeft genomen en er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer de productsleutel wordt verstrekt. De gebruiker wordt hier tijdens het bestelproces op gewezen.

11 Garantie

11.1 Onverminderd artikel 12 verleent Deep Art Effects geen garantie indien de Software gratis in licentie is gegeven.

11.2 Voor het overige gelden de wettelijke garantierechten met een termijn van 12 maanden vanaf de datum van terbeschikkingstelling van de Software.

12 Aansprakelijkheid

12.1 Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, zijn partijen jegens elkaar aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten, ongeacht de rechtsgrondslag.

12.2 Deep Art Effects is overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade die Deep Art Effects opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt, voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor schade op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid (die geen contractuele beperking van de aansprakelijkheid toestaat).

12.3 Voor zover Deep Art Effects de Programmatuur kosteloos in licentie geeft, is haar aansprakelijkheid voor het overige uitgesloten.

12.4 Voor het overige geldt het volgende: voor zover Deep Art Effects schade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid in de nakoming van kardinale verplichtingen, is Deep Art Effects aansprakelijk voor de voor de overeenkomst kenmerkende voorzienbare schade. Kardinale verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractant regelmatig mocht vertrouwen. In geval van een eenvoudige nalatige schending van andere dan kardinale verplichtingen is de aansprakelijkheid van Deep Art Effects uitgesloten, onverminderd artikel 12.2.

 

13. gegevensbescherming

Voor informatie over de wijze waarop Deep Art Effects de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt, dient de gebruiker het privacybeleid van Deep Art Effects te raadplegen via de volgende link.

Privacybeleid

14 Diversen

14.1 Wijzigingen in de overeenkomst, met inbegrip van aanvullende overeenkomsten, moeten schriftelijk worden vastgelegd om van kracht te worden. Mondelinge zekerheidsovereenkomsten zijn ongeldig.

14.2 Gebruiker is niet gerechtigd vorderingen te verrekenen met vorderingen van Deep Art Effects of enig retentierecht uit te oefenen, tenzij deze vorderingen onbetwist of definitief vastgesteld zijn.

14.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, mag Gebruiker vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst niet overdragen.

14.4 De overeenkomst is onderworpen aan het Duitse recht. De exclusieve plaats van jurisdictie is de maatschappelijke zetel van Deep Art Effects in Duitsland.

14.5 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die de economische betekenis en het doel van de oorspronkelijke formulering zo dicht mogelijk benadert.

 

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op alle hierin beschreven of genoemde diensten (inclusief de levering van de hierin beschreven app “Dienst(en)”) die Deep Art Effects GmbH (“Deep Art Effects”) aan haar klanten (“Gebruiker”) levert.

1.2 Deep Art Effects levert alle Diensten uitsluitend op basis van deze AV. 2. Andere voorwaarden, in het bijzonder de algemene voorwaarden van Gebruiker, zijn niet van toepassing.

2 Voorwaarden voor het gebruik van de dienst

2.1 Voorwaarde voor het gebruik van de Diensten is het downloaden en installeren van de voor de Gebruiker beschikbare Deep Art Effects app (“App”) in de App Store.

2.2 Bij gebruik van de App Store kunnen aanvullende algemene voorwaarden van de App Store exploitant (“App Store AV”) moeten worden aanvaard en nageleefd. De App Store AV zijn uitsluitend van toepassing tussen de App Store exploitant en de gebruiker en doen geen afbreuk aan de geldigheid van deze AV tussen Deep Art Effects en de gebruiker.

3. Sluiting van het contract

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door het downloaden en installeren van de App en de elektronische bevestiging van deze AV.

3.2 De door Deep Art Effects te leveren diensten worden uitsluitend bepaald door de bij de App behorende dienstbeschrijvingen (zoals beschikbaar in de App Store) en door deze AV. In geval van tegenstrijdigheden en onduidelijkheden tussen de Dienstbeschrijving en deze AV prevaleren de bepalingen van deze AV.

4 Onderwerp van de dienst

4.1 Deep Art Effects biedt de gebruiker de mogelijkheid om foto’s softwarematig artistiek te laten bewerken. De gebruiker beschikt over verschillende sjablonen die op de geüploade foto’s kunnen worden toegepast om ze in de stijl van bepaalde kunststromingen (bv. het impressionisme) te laten verschijnen. Daartoe kan de gebruiker zijn of haar foto via de app uploaden naar de dienst en ontvangt hij kort daarna de bewerkte foto (de bewerkte foto(‘s) in de volgende “foto(‘s)”) terug (geladen in de app). Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om tegen betaling een kopie in hoge resolutie van de foto te kopen of de foto tegen betaling in hoge resolutie te laten afdrukken door Deep Art Effects.

5. Toekenning van rechten

5.1 Deep Art Effects verleent de Gebruiker een niet-exclusief, in de tijd beperkt, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, opzegbaar en herroepbaar recht om de App in de Objectcode te downloaden en te installeren op een smartphone of tablet en de App (en beschikbare Updates) en de Dienst uitsluitend voor de doeleinden van de Gebruiker te gebruiken.

5.2 Gebruiker kan vrij beschikken over de Foto’s – met betrekking tot Deep Art Effects.

6. Verplichtingen van de gebruiker

6.1 Gebruiker zorgt ervoor dat hij/zij over de nodige rechten beschikt om zijn/haar Foto’s via de Dienst te laten bewerken.

6.2 Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de Foto’s die hij naar de Dienst uploadt en voor de Foto’s die hij bewerkt. Deep Art Effects controleert de foto’s niet.

6.3 Gebruiker vrijwaart Deep Art Effects voor het geval derden actie ondernemen tegen Deep Art Effects met de gerechtvaardigde stelling dat de bewerking van de Foto’s of de bewerkte Foto’s inbreuk maken op hun rechten op de Foto.

7 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

7.1 Deep Art Effects kan deze TOS als volgt wijzigen indien de voorgestelde wijziging redelijk is en niet wezenlijk nadelig voor de Gebruiker: Deep Art Effects zal de Gebruiker ten minste zes (6) weken voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte stellen. Deze informatie wordt in de App of per e-mail verstrekt. De wijziging wordt geacht te zijn goedgekeurd indien de Gebruiker niet binnen vier (4) weken na de kennisgeving per e-mail bezwaar maakt. Deep Art Effects wijst de gebruiker nogmaals op dit gevolg bij de aankondiging van de wijziging. In geval van bezwaar door de gebruiker heeft Deep Art Effects het recht de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen.

7.2 Indien een wijziging krachtens artikel 7.1 niet is toegestaan, vereist de wijziging overeenstemming tussen de partijen in tekstvorm.

8 Bezoldiging en betalingsvoorwaarden

8.1 Aan de aankoop van een digitale kopie in hoge resolutie van de foto of het afdrukken van een digitale kopie in hoge resolutie van de foto zijn kosten verbonden; voor het overige is het downloaden, installeren en gebruiken van de App en het gebruik van de Dienst gratis: de prijzen voor het betaalde deel van de Dienst en de betalingsmogelijkheden worden momenteel weergegeven in de App.

8.2 Facturering en betaling van de in rekening te brengen diensten geschieden via de mobiele telefoonrekening of via de desbetreffende app store.

8.3 In geval van wanbetaling is Deep Art Effects gerechtigd – onverminderd haar overige rechten – de wettelijke rente te vorderen en het gebruik van de App en de Dienst door Gebruiker te blokkeren of te verbieden.

8.4 Aangezien de aangerekende Diensten de bestelling van individueel voor de Gebruiker gecreëerde goederen inhouden (in dit geval: foto’s die artistiek zijn bewerkt volgens de specificaties van de Gebruiker), heeft de Gebruiker geen herroepingsrecht.

9 Garantie

9.1 Deep Art Effects neemt geen enkele garantie op zich indien de Dienst (inclusief de levering van de App) gratis wordt verstrekt.

9.2 Voor het overige gelden de wettelijke garantierechten met een termijn van 12 maanden vanaf de datum van verzending van de foto’s.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, zijn partijen jegens elkaar aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten, ongeacht de rechtsgrondslag.

10.2 Deep Art Effects is overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade die Deep Art Effects opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt, voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor schade op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid (die geen contractuele beperking van de aansprakelijkheid toestaat).

10.3 Voor zover Deep Art Effects de Diensten kosteloos verleent, is Deep Art’s aansprakelijkheid voor het overige uitgesloten.

10.4 Voor het overige geldt het volgende: Voor zover Deep Art Effects schade veroorzaakt door eenvoudige nalatige schending van kardinale verplichtingen, is Deep Art Effects aansprakelijk voor de voor de overeenkomst kenmerkende voorzienbare schade. Kardinale verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractant regelmatig mocht vertrouwen. In geval van een eenvoudige nalatige schending van andere dan kardinale verplichtingen is de aansprakelijkheid van Deep Art Effects uitgesloten, onverminderd artikel 10.2.

11. Gegevensbescherming

Voor informatie over hoe Deep Art Effects de persoonsgegevens van Gebruikers verwerkt bij het verlenen van de Diensten, dient de Gebruiker het Privacybeleid van Deep Art Effects op de volgende link te raadplegen.

Privacybeleid

12. Beëindiging

12.1 De Gebruiker kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen door de App te verwijderen.

12.2 Het buitengewone recht van beëindiging om gegronde redenen blijft voor beide partijen onverlet. 12. Deep Art Effects kan de overeenkomst met name om redenen beëindigen indien Gebruiker een verschuldigde factuur niet heeft betaald ondanks een aanmaning en het verstrijken van een nadere termijn.

12.3 De opzegging dient schriftelijk te geschieden om van kracht te zijn of kan per e-mail of, indien Deep Art Effects opzegt, door middel van een bericht in de App worden verklaard.

13. Diversen

13.1 Wijzigingen in het contract, inclusief nevenafspraken, moeten schriftelijk worden gemaakt om van kracht te zijn, onverminderd artikel 7. Mondelinge nevenafspraken zijn ongeldig.

13.2 Gebruiker is niet gerechtigd vorderingen te verrekenen met vorderingen van Deep Art Effects of enig retentierecht uit te oefenen, tenzij deze vorderingen onbetwist of definitief vastgesteld zijn.

13.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, mag de gebruiker de uit het contract voortvloeiende vorderingen niet overdragen.

13.4 De overeenkomst is onderworpen aan het Duitse recht. De exclusieve plaats van jurisdictie is de statutaire zetel van Deep Art Effects in Duitsland.

 

13.5 Indien een of meer bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die de economische betekenis en het doel van de oorspronkelijke formulering zo dicht mogelijk benadert.

1 Onderwerp van de overeenkomst

1.1 Deep Art Effects GmbH (“Deep Art Effects”) levert cloud-gebaseerde diensten (“DAE Dienst(en)”) aan eindklanten (“Gebruiker(s)”).

1.2 Deep Art Effects biedt haar business partners (“Business Partner(s)”) de mogelijkheid om op basis van deze Algemene Voorwaarden (“AV”) de Deep Art Effects Technologie te integreren in hun eigen software of diensten en beschikbaar te stellen aan hun eindklanten.

2. Toepassingsgebied

2.1 Deze TOS zijn van toepassing op de hierin beschreven diensten (“Dienst(en)”) die Deep Art Effects aan haar Business Partners levert voor integratie in hun software.

2.2 Deze AV zijn uitsluitend van toepassing op ondernemers. Voor de toepassing van deze voorwaarden is een ondernemer een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2.3 Deep Art Effects levert alle Diensten uitsluitend op basis van deze AV. Andere voorwaarden, in het bijzonder de algemene voorwaarden van de Business Partner, zijn niet van toepassing.

3. Onderwerp van de diensten

3.1 Deep Art Effects voorziet de Zakenpartner van informatie om de DAE Diensten te verbinden met zijn software of diensten (“Interface Dienst(en)”). De Interfacing zelf maakt geen deel uit van de Interface Service, maar moet door de Business Partner worden opgezet. Daarnaast krijgt de Business Partner technische ondersteuning in overeenstemming met de relevante dienstbeschrijvingen.

3.2 Verdere dienstbeschrijvingen betreffende de Interfacediensten worden beschreven op de Deep Art Effects website. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Dienstbeschrijvingen en de TOS, prevaleert de TOS.

3.3 Deep Art Effects verleent haar Business Partners toegang tot de Interfacediensten als onderdeel van een gratis proefplan van 14 dagen.

4. Bestelprocedure en afsluiting van het contract

4.1 De Zakenpartner dient eerst het registratieproces op de website van Deep Art Effects te voltooien en een gebruikersaccount aan te maken. De zakenpartner wordt gevraagd zijn e-mailadres op te geven en een gebruikers-ID (dit kan ook het e-mailadres van de zakenpartner zijn) en een wachtwoord in te stellen. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord kan de zakenpartner te allen tijde inloggen en zijn gebruikersaccount beheren. Alleen de zakenpartner zelf mag de gebruikersaccount gebruiken.

Tijdens de registratie selecteert de handelspartner de gewenste basistermijn via de toegang tot de interfacedienst (“Plan”). Door op de daarna verschijnende knop “Bestelling met betalingsverplichting” te klikken en daarmee elektronisch te verklaren dat hij met deze Algemene Voorwaarden instemt, doet de Zakenpartner zijn bindende aanbod om het contract te sluiten. Deep Art Effects aanvaardt dit aanbod gelijktijdig, tenzij anders aangegeven in het bestelproces. Voordat hij zijn offerte indient, kan de Business Partner de bestelgegevens op elk moment bekijken en wijzigen. Met de “Terugknop” kan de Zakenpartner bijvoorbeeld een ander plan of een andere betaalmethode kiezen of de bestelling volledig annuleren. Deep Art Effects informeert de zakenpartner over deze wijzigingsmogelijkheid na selectie van het gewenste plan en vermelding van de gekozen betalingswijze van de zakenpartner. Deep Art Effects stuurt de Business Partner onmiddellijk een automatische bevestiging van het contract, met vermelding van het geselecteerde plan, naar het door de Business Partner opgegeven e-mailadres; bovendien is het contract beschikbaar in de gebruikersaccount.

4.2 In het kader van het gratis proefplan van 14 dagen wordt het contract afgesloten zoals beschreven in paragraaf 4.1, met dien verstande dat de Zakenpartner op de betreffende knop “Proefplan” moet klikken.

4.3 Deep Art Effects biedt haar Business Partners tevens de mogelijkheid om een individueel op de Business Partner toegesneden plan te bestellen. Indien de Business Partner van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, komt een overeenkomst tot stand door middel van een individuele bestelling door de Business Partner op basis van deze Algemene Voorwaarden en een bijbehorende opdrachtbevestiging door Deep Art Effects. Bestelling en orderbevestiging kunnen ook per e-mail (als gescand en ondertekend document in PDF-formaat) effectief worden verklaard (samen met het wettelijk bepaalde schriftelijke formulier, “Schriftform”).

4.4 Zodra een overeenkomst is gesloten in overeenstemming met artikel 4.1, artikel 4.2 of artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden, worden de API Key, Access Key en Secret Key geactiveerd voor gebruik.

5. Toekenning van rechten

5.1 Deep Art Effects verleent de Business Partner een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht, beperkt in de tijd tot de looptijd van het geselecteerde plan, om de DAE-Dienst te integreren in zijn diensten (bijvoorbeeld door integratie in een webshop) en deze (als eigen diensten) aan zijn eindklanten aan te bieden.

5.2 De licentie op grond van artikel 5.1 wordt verleend onder het voorbehoud dat de Business Partner de geïntegreerde DAE Diensten aanbiedt op basis van algemene voorwaarden die qua inhoud en beschermingsomvang niet afwijken van de betreffende algemene voorwaarden (B2C) van Deep Art Effects. Deze “Algemene voorwaarden Deep Art Effects (B2C)” zijn online beschikbaar op www.deeparteffects.com.

5.3 Voor zover Deep Art Effects software (“Software”) aan de Zakenpartner levert, geldt het volgende:

5.3.1 Deep Art Effects verleent Business Partner een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, opzegbaar en herroepbaar recht om de Software (en beschikbare updates) te integreren in zijn printdienst (bijvoorbeeld door deze te integreren in een webshop) en te gebruiken om de DAE Diensten (als eigen diensten) te leveren aan zijn eindklanten.

5.3.2 De toekenning van rechten heeft uitsluitend betrekking op de objectcode. De Business Partner heeft geen aanspraak op de overdracht en het gebruik van de broncode. Deep Art Effects is niet verplicht de broncode te deponeren.

5.3.3 Indien Deep Art Effects aan de Zakenpartner patches, updates en/of upgrades verstrekt, gelden daarvoor dezelfde gebruiksvoorwaarden.

6. Branding

De Business Partner levert de DAE-diensten aan zijn eindgebruikers onder zijn eigen merknaam. De Zakenpartner is niet gerechtigd “Deep Art Effects” of andere handelsmerken van Deep Art Effects te gebruiken.

7. Wijziging van de AV

7.1 Deep Art Effects kan deze AV als volgt wijzigen indien de voorgestelde wijziging redelijk is en niet wezenlijk nadelig voor de Business Partner: Deep Art Effects zal de Business Partner ten minste zes (6) weken voordat de wijziging van kracht wordt informeren. Deze informatie wordt schriftelijk verstrekt, waarbij informatie per e-mail volstaat. De wijziging wordt geacht te zijn goedgekeurd indien de Business Partner niet binnen vier (4) weken na kennisgeving per e-mail bezwaar maakt. Deep Art Effects zal de Business Partner bij de aankondiging van de wijziging nogmaals op dit gevolg wijzen. In geval van bezwaar door de Zakenpartner heeft Deep Art Effects het recht de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen.

7.2 Indien een wijziging ingevolge artikel 7.1 niet is toegestaan, moet de wijziging schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

8 Licentievergoeding en betalingsvoorwaarden

8.1 De toegang tot de interfacediensten wordt verleend onder de voorwaarden – met name wat betreft duur en licentievergoeding – van het per geval gekozen plan. De Business Partner kan deze voorwaarden gedurende het gehele orderproces bekijken. 8.2.

8.2 Indien de Business Partner een individueel op de Business Partner toegesneden plan heeft besteld, is de vergoeding gebaseerd op de bepalingen in deze Overeenkomst.
8.3 De licentievergoeding voor de in het plan gekozen termijn is onmiddellijk verschuldigd en de betaling geschiedt per creditcard van de Gebruiker.

8.4 In geval van wanbetaling is Deep Art Effects gerechtigd – onverminderd haar overige rechten – rente te eisen tegen de wettelijke rente en de toegang van de Business Partner tot de Interface-diensten te blokkeren of te beëindigen.

8.5 De verstrekking van het 14-dagen testplan is gratis.

9. Duur en beëindiging

9.1 De Business Partner kan kiezen uit verschillende plannen met verschillende basisvoorwaarden. De gekozen basisperiode van het plan wordt automatisch verlengd met een verlengingsperiode van dezelfde duur, tenzij het contract wordt beëindigd door de Business Partner of door Deep Art Effects met een opzegtermijn van zes weken voor het einde van de basisperiode of de respectieve verlengingsperiode (gewone beëindiging). De opzegging moet in tekstvorm gebeuren (bv. per e-mail of in de softwareapplicatie door middel van de overeenkomstige knop “Opzegging”).

9.2 Indien de Business Partner een individueel op de Business Partner afgestemd plan heeft besteld, gelden voor de looptijd en beëindiging de bepalingen uit deze overeenkomst.

9.3 Het buitengewone recht van beëindiging om gegronde redenen blijft voor beide partijen onverlet. Deep Art Effects kan de Overeenkomst met name extra beëindigen indien de Zakenpartner een verschuldigde factuur niet heeft betaald ondanks een herinnering en het verstrijken van een nadere termijn. De opzegging moet in tekstvorm gebeuren (bijvoorbeeld per e-mail) om effectief te zijn.

9.4 Het gratis testplan vervalt automatisch na 14 dagen na het verlenen van toegang tot de interfacediensten.

10 Garantie

10.1 Deep Art Effects garandeert dat de te leveren diensten overeenkomen met de dienstbeschrijvingen.

10.2 Voor zover de Zakenpartner van mening is dat Deep Art Effects de Diensten niet conform de Overeenkomst heeft uitgevoerd, zal hij Deep Art Effects daarvan onverwijld schriftelijk in een voor Deep Art Effects begrijpelijke vorm en met vermelding van relevante informatie in kennis stellen.

10.3 Onverminderd artikel 11 aanvaardt Deep Art Effects geen enkele garantie voor zover de interfacediensten kosteloos worden verleend.

10.4 Voor het overige gelden de wettelijke garantierechten.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, zijn partijen jegens elkaar aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten, ongeacht de rechtsgrond.

11.2 Deep Art Effects is overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade die Deep Art Effects opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt, voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor schade op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid (die geen contractuele beperking van de aansprakelijkheid toestaat).

11.3 Voor zover Deep Art Effects kosteloos toegang verleent tot de Interfacediensten, is haar aansprakelijkheid voor het overige uitgesloten.

11.4 Voor het overige geldt het volgende: voor zover Deep Art Effects schade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid in de nakoming van kardinale verplichtingen, is Deep Art Effects aansprakelijk voor de voor de overeenkomst kenmerkende voorzienbare schade. Kardinale verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractant regelmatig mocht vertrouwen. In geval van een eenvoudige nalatige schending van andere dan kardinale verplichtingen is de aansprakelijkheid van Deep Art Effects uitgesloten, onverminderd artikel 11.2.

11.5 Aansprakelijkheids- en garantieclaims verjaren één jaar na het wettelijke begin van de verjaringstermijn. Dit geldt niet voor de gevallen van artikel 11.2, waarvoor de wettelijke verjaringstermijn geldt.

12. Schadeloosstelling

De Zakenpartner vrijwaart Deep Art Effects op eerste verzoek tegen alle wettelijk afdwingbare vorderingen die de eindklanten van de Zakenpartner of andere derden tegen Deep Art Effects kunnen instellen op grond van het feit dat de DAE-Dienst niet naar behoren is geleverd of inbreuk maakt op de rechten van derden. Hetzelfde geldt indien de zakenpartner de DAE-diensten niet overeenkomstig het contract heeft geïntegreerd en geleverd en dit de basis is voor de vordering van de eindklant of een andere derde.

13 Vertrouwelijkheid

13.1 Partijen zullen alle handels- en bedrijfsgeheimen van de andere partij als strikt vertrouwelijk behandelen; hetzelfde geldt voor alle andere informatie, documenten en gegevens die als vertrouwelijk zijn gekenmerkt of waarvan de vertrouwelijkheid uit de omstandigheden blijkt (“Vertrouwelijke Informatie”). Dit geldt niet voor dergelijke informatie die a) reeds rechtmatig bekend was bij de ontvangende partij zonder geheimhoudingsplicht, of b) rechtmatig door de ontvangende partij zelf is ontwikkeld, onafhankelijk van de bekendmakende partij.

13.2 Partijen dragen er zorg voor dat de verplichtingen inzake geheimhouding en vertrouwelijkheid ook door hun werknemers en ingeschakelde derden in acht worden genomen.

13.3 De geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van het contract en blijft gelden gedurende een periode van vijf (5) jaar na het einde van het contract.

14. Gegevensbescherming

14.1 De partijen houden zich aan de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming en verplichten hun werknemers die in verband met de overeenkomst en de uitvoering ervan worden ingezet, tot geheimhouding van de gegevens, voor zover zij daartoe niet reeds een algemene verplichting hebben.

14.2 Voor zover dit in individuele gevallen noodzakelijk is, maken de partijen nadere afspraken in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

14.3 De Business Partner zorgt er in het bijzonder voor dat het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van zijn eindklanten in het kader van de afdrukservice rechtmatig gebeurt (bijv. indien nodig door het verkrijgen van rechtsgeldige toestemming van de eindklant).

14.4 Informatie over hoe Deep Art Effects persoonsgegevens verwerkt in verband met haar diensten is voor de Business Partner beschikbaar via de volgende link in het Privacybeleid van Deep Art Effects.

Privacybeleid

15 Diversen

15.1 Wijzigingen in het contract, inclusief nevenafspraken, moeten schriftelijk worden gemaakt om van kracht te zijn, onverminderd artikel 7. Mondelinge nevenafspraken zijn ongeldig.

15.2 De Zakenpartner is niet gerechtigd vorderingen te verrekenen met vorderingen van Deep Art Effects of retentierechten te doen gelden, tenzij deze vorderingen onbetwist zijn of in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld.

15.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, mag de Business Partner vorderingen uit hoofde van het contract niet overdragen.

15.4 Indien een of meer bepalingen van deze AV (of van het contract) ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die de economische zin en het doel van de oorspronkelijke formulering zo dicht mogelijk benadert.

15.5 De overeenkomst is onderworpen aan het Duitse recht. De exclusieve plaats van jurisdictie is de statutaire zetel van Deep Art Effects in Duitsland.

 

Deep Art Effects Gratis Versie

Overtuig jezelf met onze gratis versie!

Deep Art Effects Free Version

Überzeuge dich selbst mit unserer kostenlosen Version!